Ở phần nhập liệu từ file excel dữ liệu Mã hàng hóa ở dạng mã barcode thì excel hiểu nó là Number, như vậy nhập vào phần mềm sẽ gây lỗi import bảng giá ko thấy mã hàng, vì nó hiểu sai dữ liệu mã hàng hóa,
Cách format dữ liệu mã hàng hóa lúc import hàng hóa vào như sau: Lưu ý chỉ làm cho Mã hàng hóa
Để convert dữ liệu kiểu number sang dữ liệu kiểu text ta mở file excel  và làm như sau:
Cứ tiếp tục bấm Next cho đến khi thấy giao diện cuối cùng như sau:
Sau khi bấm Finish thì tất cả định dạng kiểu number đã được chuyển sang định dạng kiểu text ở cột Mã hàng

BÀI CÙNG CHUYỂN MỤC